شماره حساب ها
بانک ملی ایران
شماره حساب : 0105605869002 بانک ملی ایران
شماره کارت : 2234 6312 9918 6037
شبا :
به نام "مهدی عارفیان"بانک ملت
شماره حساب : 5102077441 بانک ملت
شماره کارت : 7605 4419 3379 6104
شبا :
به نام "مهدی عارفیان"